MOTO Ústí nad Labem s.r.o.

Ochrana osobních údajů GPDR

O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

General Data Protection Regulation (GDPR) - english wording

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - in deutscher Fassung

 

 

 

české znění

 _____________

 

O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

Článek I.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. informuje, že:

 

v provozu elektronického obchodu (e-shopu na www.moto-ustinl.eu) nebo servisních služeb

SPRAVUJE a ZPRACOVÁVÁ níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresu
 • Dodací adresu
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • IP adresu
 • Přihlašovací jméno
 • Heslo
 • Ověřovací identifikační údaje

 

za ÚČELEM uzavření smluvního vztahu a úkonů z něj vyplývajících v souladu s platným právním řádem České republiky.

 

 Získané, spravované a zpracovávané osobní údaje společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. EVIDUJE PO DOBU nezbytně nutnou dle platného právního řádu České republiky, zejména dle Zákona o DPH (zákon ze dne 1.4.2004 č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a Zákona č. 563/1991 Sb. Zákona o Účetnictví, nejdéle však po dobu 10 let.

 

Osobní údaje fyzických osob společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. dále POSKYTUJE KE ZPRACOVÁNÍ níže uvedeným zpracovatelům, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a povinností jednat v souladu s výše uvedeným nařízením EU 2016/679:

 

 • společnosti TROELL s.r.o., se sídlem Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice, IČO 62245279 za účelem zpracování dat v rámci e-shopu společnosti MOTO Ústí nad Labem s.r.o.
 • paní Marii Bosákové, se sídlem Karafiátová 214, 403 21 Ústí nad Labem, IČO 11424168 za účelem zpracování dat v rámci účetnictví a daňového poradenství.

 

A dále v provozu firemních stránek (na www.moto-ustinl.cz) přes rozhraní dotazového formuláře

SPRAVUJE níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail

 

za ÚČELEM komunikace a korespondence k úkonům vyplývajících z podstaty dotazového formuláře. Příjem osobních údajů probíhá formou e-mailové zprávy. Po vyřízení požadavků jsou osobní údaje smazána odstraněním e-mailové korespondence.

 

 

 

Článek II.

 

Společnost MOTO Ústí nad Labem s.r.o. DÁLE INFORMUJE, že fyzické osoby mají:

 • Právo být informován o skutečnosti, jaké osobní údaje společnost eviduje
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů na jen nezbytně nutné informace
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů v elektronickém formátu
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů fyzická osoba uplatnit formou písemné žádosti zaslané na pro tyto účely zřízenou kontaktní e-mailovou schránku společnosti MOTO Ústí nad Labem s.r.o.: gdpr@moto-ustinl.cz .

 

english wording

 _____________

 

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Article I.

In accordance with European Parliament and Council Regulation (EC) 2016/679, DATED April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and Directive 95/46/EC

The  company MOTO Ústí nad Labem s.r.o. informs that:

 manages and processes listed below general and organisational personal data of individuals:

 •   first and last name
 •   billing address
 •   shipping address
 •   phone number
 •   Email
 •   Login name
 •   password
 •   IP address
 •   Verification for the purpose of identification data

 

The conclusion of the contractual relationship and acts resulting therefrom in accordance with the applicable laws of the Czech Republic.

   Acquired, managed and processed personal data the company MOTO Ústí nad Labem s.r.o. KEEPS TRACK of AFTER the necessary period according to the valid legal order of the Czech Republic, in particular according to the VAT Act (law of 1.4.2004 No. 235/2004 Coll. on value added tax) and Act No. 563/ 1991 Coll. of the accounting Act, but no longer than for a period of 10 years.

 

Personal data of natural persons the company MOTO Ústí nad Labem s.r.o. also provides for PROCESSING the following processors are contractually bound by the secrecy and the obligation to act in accordance with the abovementioned regulation, the EU 2016/679:

 • TROELL company s.r.o., registered seat, 415 01 Teplice Doubravská 1615/28, company registration number 62245279 for the purpose of processing data in the framework of the e-shop MOTO Ústí nad Labem s.r.o.
 • Mrs. Mary Bosákova, registered office: 214, nicknamed the 403 21 Usti nad Labem, company registration number 11424168 in order to data processing in the framework of the accounting and tax advisory services.

 

And in the operation of the business pages (www.moto-ustinl.cz) over the query form below General MANAGES and organisational personal data of natural persons:

 • Name and last name
 • Phone number
 • E-mail

for the purpose of communication and correspondence to operations resulting from the nature of the query form. Receipt of personal information takes the form of an e-mail message. After the execution of the requirements of the personal data are deleted by deleting the email correspondence.

 

 

 Article II.

  The company MOTO Ústí nad Labem s.r.o. FURTHER indicates that natural persons are:

 • the claim to be informed, what personal information the company has
 • the claim to access your personal data,
 • the claim to correct your personal data,
 • the claim to delete your personal information
 • the claim to limit the processing of their personal data on the only strictly necessary information
 • the claim on the portability of their personal data in the electronic format,
 • the claim to object to the processing of personal data

the above claims of the data subject may a natural person to exercise in the form of a written request sent to set up for this purpose, the contact email box MOTO Ústí nad Labem s.r.o.: gdpr@moto-ustinl.cz .

 

in deutscher Fassung

 _____________

 

Datenschutz-Grundverordnung DSGVO

 

Artikel I. 

 

Gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (DSGVO) Firma MOTO Ústí nad Labem s.r.o. informiert, dass:

 

VERWALTUNG UND VERARBEITUNG personenbezogener Daten:

 • Vorname und Nachname
 • Rechnungsadresse
 • Lieferadresse
 • Telefonnummer
 • E-Mail
 • IP-Adresse
 • Anmeldename
 • Passwort
 • Validierungs-IDs

 

Für den Zweck des Handelsvertrag-Abschlusses und der nachfolgenden Handlungen nach der geltenden Rechtsordnung der Tschechischen Republik.

 

 Die Firma MOTO Ústí nad Labem s.r.o. registert erhaltene, verwaltete und verarbeitete personenbezogene Daten so lange wie nötig in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der Tschechischen Republik, vor allem unter dem Umsatzsteuergesetz (Gesetz vom 1. April 2004 Nr. 235/2004 und dem Gesetz über die Rechnungslegung Nr. 563/, aber nicht länger als 10 Jahre.

 

Die Firma MOTO Ústí nad Labem s.r.o.  stellt Personenbezogene Daten zur weiterere Verarbeitung von Berarbeiter  bereit, die vertraglich zur Verschwiegenheit und die Verpflichtung gebunden sind, in Übereinstimmung mit der obenen EU-Verordnung zu handeln 2016/679:

 

 • Troell s.r.o., mit Sitz Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice, ID 62245279 zur Daten-Verarbeitung  aus e-shop der Firma MOTO Ústi nad Labem s.r.o.
 • Frau Marie Bosáková, mit Sitz Karafiátová 214, 403 21 Ústi nad Labem, ID 11424168  zur Daten-Verarbeitung in der Buchhaltung und Steuerberatung.

 

Und weiter im Betrieb der Unternehmenswebsite (auf www.moto-ustinl.cz) über das Interface-Formular

VERWALTUNG personenbezogener Daten:

 • Vorname und Nachname
 • Telefonnummer
 • E-Mail

 

Für den Zweck der Kommunikation und Korrespondenz mit den Handlungen, die sich aus dem Wesen des Anfragebogens ergeben. Der Empfang personenbezogener Daten erfolgt in Form einer E-Mail-Nachricht. Sobald persönliche Anforderungen verarbeitet wurden, werden personenbezogener Daten gelöscht, indem eine E-Mail-Korrespondenz gelöscht wird.

 

Artikel II. 

 

Die Firma MOTO Ústí nad Labem s.r.o.  muss auch informiert, dass  Personen haben

 • Das Recht, darüber informiert zu werden, welche personenbezogener Daten das Unternehmen erfasst
 • Das Recht auf Zugang zu persönlichen Daten
 • Das Recht zu persönlichen Daten korrigieren
 • • Das Recht auf Vergessenwerden
 • Das Recht,  personenbezogene Daten der Verarbeitung  auf die notwendigen Informationen zu beschränken
 • Das Recht auf Datenübertragbarkeit
 • Das Recht auf  Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen

 

Die oben genannten Rechte von personenbezogenen Daten  geltend machen auf eine schriftliche Anfrage an der e-mail gdpr@moto-ustinl.cz der Firma MOTO Usti nad Labem s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

+420 603 227 641